"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 1 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 77 ครั้ง

เดือนนี้: 1,522 ครั้ง

ปีนี้: 9,313 ครั้ง

 
 
รับสมัครนักเรียนท นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ประกาศรับสมัครนักรเีรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี  2556

--------------------

                   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดระเบียบสังคม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  สิ่งเสพติด และสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง จึงได้จัดให้มีโครงการกิจกรรมจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  จึงขอประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

1.    คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1)   มีสัญชาติไทย

(2)   อายุตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไป 

(3)   มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  (จบมัธยมศึกษาปีที่  3)

(4)   เป็นบุคคลที่มีฐานะทางครอบครัวที่ยากจน หรือครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือเป็นบุคคลที่ผ่านการรับรอง เห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน

                2.  ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

                          รับสมัครตั้งแต่วันที่  7 - 12  มีนาคม 2556 เฉพาะวันทำการ (ผ่านการพิจารณาของประชาคมหมู่บ้าน และให้ประชาคมหมู่บ้านเป็นผู้รับรองเบื้องต้น)

                3.  จำนวนที่รับเข้าทำงาน         จำนวน 8  คน        เพื่อปฏิบัติงานในแต่ละส่วน  ดังนี้

                          3.1  ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด                      จำนวน     2    คน

                3.2  ปฏิบัติงานในส่วนการคลัง                        จำนวน     2    คน

                          3.3  ปฏิบัติงานในส่วนโยธา                            จำนวน     2    คน

                          3.4  ปฏิบัติงานในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     จำนวน    2     คน

                 4.  เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

                          4.1  ใบสมัคร (จัดเตรียมให้)                            จำนวน   1  ชุด

                          4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                   จำนวน   1  ฉบับ

                          4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน   1  ฉบับ

                                                                                       /4.4 สำเนาวุฒิการศึกษา.......

 

- 2 -

 
                          4.4  สำเนาวุฒิการศึกษา                               จำนวน   1  ชุด

                          4.5  สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน                     จำนวน   1  ชุด

                          4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว    จำนวน   1  รูป

                 5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์

                             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกในวันที่  13  มีนาคม  2556 โดยจะติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  และทางเว็บไซต์www.huaikrai.org

6.  ประกาศวันสอบสัมภาษณ์และผลการสอบสัมภาษณ์

                             กำหนดสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่  14  มีนาคม  2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้   เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป   และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่15 มีนาคม 2556  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยไคร้  และทางเว็บไซต์  www.huaikrai.org

                 7. เกณฑ์การตัดสิน

                          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครโดยในเบื้องต้นการรับสมัครจะต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาคมประจำหมู่บ้าน  ในการพิจารณาตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเสนอรายชื่อมายังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เพื่อดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

8.  ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน

            เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 18  มีนาคม  2556 (จำนวนวันตามกำหนดในสัญญาจ้าง)

9.    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

9.1  งานด้านเอกสาร   ได้แก่ การจัดพิมพ์หรือจัดเก็บเอกสาร 

9.2  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อบต.ห้วยไคร้  กำหนดจัดขึ้น

9.3  งานอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นตามที่สมควร

10.  อัตราค่าตอบแทน

       ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักผ่อน ค่าตอบแทนวันละ  150  บาท

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน       

                             ประกาศ  ณ  วันที่ 5  มีนาคม  พ.ศ. 2556

 

 

 (นายประสิทธิ์   พุฒซื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

 
 

 


เปิดอ่านทั้งหมด 699 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ วันที่ 23-09-2019
0267 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ห้วยไคร้ วันที่ 23-09-2019
0266 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น วันที่ 18-09-2019
0265 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ อบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย วันที่ 10-09-2019
0264 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 09-09-2019
0263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 09-09-2019
0261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0259 ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) วันที่ 21-03-2019
0258 แผนปฏิบัติบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 08-03-2019
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 256233 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2019 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::