"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 3 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 77 ครั้ง

เดือนนี้: 1,524 ครั้ง

ปีนี้: 9,315 ครั้ง

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 

 

 

 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

********************************

            เพื่อให้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากการจัดเก็บภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ที่จะนำมาใช้บริการและพัฒนากิจการต่าง ๆ ในเขตตำบลห้วยไคร้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่ 1 เดือน ตุลาคม .. 2557

 

 

 

 (นายประสิทธิ์ พุฒซื่อ)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

 

 

เดือน/ปี

ภาษีบำรุงท้องที่

ตุลาคม-พฤศจิกายน

2557

- สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

- ให้มีการกำหนดราคาปานกลางที่ดินที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะกรรมการพิจารณาราคาปานกลางที่ดิน

- แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีบำรุงท้องที่และเจ้าพนักงานสำรวจทากรสำรวจจำนวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทำประโยชน์

ธันวาคม 2557

- ประกาศแจ้งเจ้าของที่ดินเพื่อมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

- ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า

มกราคม-เมษายน 2558

 

- รับแบบแสดงรายการที่ดิน และตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.บ.ท.5) 

- ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน

- ติดประกาศการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.10)   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

- รับชำระภาษี (ภายในวันที่กำหนด)

มกราคม-พฤษภาคม 2558

 

- ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่พอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันติดประกาศ

- รับเรื่องร้องทุกข์/แจ้งผลการอุทธรณ์

- รับชำระภาษีเพิ่มหลังพ้นกำหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี (ครั้งที่ 1)

มิถุนายน 2558

- รับชำระภาษีเพิ่มหลังพ้นกำหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี (ครั้งที่ 2)

กรกฎาคม 2558

- รับชำระภาษีเพิ่มหลังพ้นกำหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี (ครั้งที่ 3)

สิงหาคม 2558

- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ

 

กันยายน 2558

- รายงานปิดงบประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

 

 

เดือน/ปี

ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียม

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่มีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีป้าย (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

- แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

 

ธันวาคม 2557

- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินให้ทราบล่วงหน้า

 

มกราคม-มีนาคม 2558

 

- รับแบบ (ภ.ป.1)  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภ.ป.3) 

- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระภายในกำหนดเวลา)

 

เมษายน 2558

- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 1 (ชำระภาษีและเงินเพิ่ม (ม.25)

 

พฤษภาคม 2558

- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 2 (ชำระภาษีและเงินเพิ่ม (ม.25)

 

มิถุนายน 2558

- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี ครั้งที่ 3 (ชำระภาษีและเงินเพิ่ม (ม.25)

 

กรกฎาคม 2558

- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

 

สิงหาคม 2558

- ตรวจสอบบัญชีผู้ชำระภาษี

 

กันยายน 2558

- รายงานปิดงบประจำปี

 

 

  

แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

 

 

เดือน/ปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ค่าธรรมเนียม

ตุลาคม 2557

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่มีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

- แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

พฤศจิกายน  2557

- สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

 

ธันวาคม 2557

- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินให้ทราบล่วงหน้า

 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558

 

- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

มกราคม-มีนาคม 2558

- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระภายในกำหนดเวลา)

 

เมษายน 2558

- รับชำระภาษีเพิ่มหลังพ้นกำหนด /มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี (ครั้งที่ 1)

 

พฤษภาคม 2558

- รับชำระภาษีเพิ่มหลังพ้นกำหนด /มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี (ครั้งที่ 2)

 

มิถุนายน 2558

- รับชำระภาษีเพิ่มหลังพ้นกำหนด /มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี (ครั้งที่ 3)

- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

 

กรกฎาคม 2558

- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ

 

กันยายน 2558

- รายงานปิดงบประจำปี

 

 

 

 

 

 


เปิดอ่านทั้งหมด 769 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ วันที่ 23-09-2019
0267 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ห้วยไคร้ วันที่ 23-09-2019
0266 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น วันที่ 18-09-2019
0265 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ อบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย วันที่ 10-09-2019
0264 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 09-09-2019
0263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 09-09-2019
0261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0259 ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) วันที่ 21-03-2019
0258 แผนปฏิบัติบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 08-03-2019
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 256241 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2019 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::